Πώς η Αντιμονοπωλιακή Αρχή κτυπά ενάντια στα εμπόδια στο 5G

Πώς η Αντιμονοπωλιακή Αρχή κτυπά ενάντια στα εμπόδια στο 5G

Τι μπορεί να διαβαστεί στην έκθεση που απέστειλε η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση σχετικά με την υποδομή για εξαιρετικά ευρυζωνικές συνδέσεις

Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά στην "ανάπτυξη υποδομών σταθερής και κινητής τηλεπικοινωνίας υπερυψηλών ευρυζωνικών δικτύων, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων και τον σεβασμό ενός σωστού ανταγωνιστικού παιχνιδιού".

Αυτό ελπίζει η Αντιμονοπωλιακή Αρχή σε μια έκθεση προς τους Προέδρους της Γερουσίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών, στον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, στην Αρχή Εγγυήσεων Επικοινωνιών και στην Εθνική Ένωση Ιταλικοί δήμοι.

Στην έκθεση, η Αρχή υπό την προεδρία του Roberto Rustichelli σημειώνει ότι οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τόσο κινητές όσο και σταθερές, αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού ιστού και την οικονομική ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται επίσης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης έκτακτης ανάγκης για την υγεία από την πρόσβαση στην εργασία και εξ αποστάσεως μάθηση.

Επομένως, τα δημόσια ιδρύματα θα πρέπει να εξαλείψουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προωθώντας τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους πολίτες και ξεκινώντας εκ νέου ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στα προαναφερθέντα δίκτυα επικοινωνίας.

Καταρχάς, η Αρχή υπενθυμίζει όσα είχαν εκφραστεί προηγουμένως για την ανάγκη άρσης αδικαιολόγητων εμποδίων στην εγκατάσταση κινητών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης (ως εκ τούτου, συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων για το δίκτυο 5G ), "επίσης λόγω μιας ανανεωμένης Η επαλήθευση της εγκυρότητας των τρεχόντων ηλεκτρομαγνητικών ορίων και των προτύπων μέτρησης υπό το φως των επιστημονικών αξιολογήσεων που έγιναν σχετικά, με επακόλουθες σημαντικές ευνοϊκές επιπτώσεις στα επίπεδα υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ", υπογραμμίζει τον Εγγυητή.

Δεύτερον, η Αρχή ελπίζει σε μια ενέργεια που αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και των εμποδίων στην ανάπτυξη σταθερών τηλεπικοινωνιακών υποδομών με κατάλληλες παρεμβάσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και στα όρια της υπεργολαβίας, ώστε να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης για την προμήθεια ποιοτικών υποδομών, με επαρκή οφέλη ως προς την τιμή.

Επιπλέον, η Αρχή χαιρετίζει την παροχή εργαλείων για τη στήριξη της ζήτησης – μέσω της προσφοράς κουπονιών και ηλεκτρονικών συσκευών – για τις φτωχότερες οικογένειες (παρέμβαση συνοχής ή η λεγόμενη φάση Ι), τα οποία ανταποκρίνονται σε διπλό στόχο: κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση στον ψηφιακό κόσμο.

Ταυτόχρονα, θεωρεί απαραίτητο να παρέχονται περαιτέρω παρεμβάσεις που προορίζονται για οικογένειες και επιχειρήσεις (παρεμβάσεις της λεγόμενης φάσης II) αποκλειστικά για συνδέσεις με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mpbs, σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Διαφορετικά, θα υπήρχε αδικαιολόγητη υποστήριξη για τεχνολογίες που έχουν δείξει, ακριβώς κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης για την υγεία, ότι δεν είναι επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες συνδεσιμότητας της χώρας. Τέλος, θεωρείται ότι ένα ισχυρό κίνητρο για τους τελικούς πελάτες να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες μπορεί να προέλθει από την κινητικότητα των πελατών μεταξύ των διαφόρων φορέων. Υπό αυτήν την έννοια, φαίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν οι κανόνες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο. 1, παράγραφοι 3 και 3-ter, του νομοθετικού διατάγματος αρ. 7/2007, προκειμένου να αποφευχθεί η απαίτηση αδικαιολόγητων αμοιβών από τους φορείς εκμετάλλευσης σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού – όσον αφορά την επιβολή κόστους που σχετίζεται με υπηρεσίες ενεργοποίησης και αξεσουάρ που δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά – όπως να περιορίσει υπερβολικά την ικανότητα των πελατών να αλλάζουν χειριστές .

Επιπλέον, η εξάλειψη οποιουδήποτε συμβατικού εμποδίου για την αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου του δεσμού της μονιμότητας των πελατών που έχουν ήδη συμβληθεί έως και 48 μήνες, με παρωχημένες τεχνολογίες, θα ευνοούσε τον ανταγωνισμό για την παροχή ολοένα και πιο γρήγορων υπηρεσιών. Αυτό το εργαλείο θα υποστηρίξει επίσης επενδύσεις που σχετίζονται με τη ζήτηση για συνδεσιμότητα, χωρίς καμία δημόσια επιβάρυνση.

Η Αρχή ελπίζει ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα υιοθετηθούν προκειμένου να επιτραπεί η ταχύτερη ανάπτυξη σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών υποδομών και να εξασφαλιστεί ανταγωνιστικός ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να αποτελέσει τον κύριο κινητήρα για τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές είναι οι πραγματικοί παραλήπτες των σχετικών ευεργετικών επιπτώσεων, σε όρους τιμών. , ποιότητα υπηρεσιών και τεχνολογική καινοτομία.


Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Start Magazine στη διεύθυνση URL https://www.startmag.it/innovazione/come-lantitrust-picchia-contro-gli-ostacoli-al-5g/ στις Wed, 08 Jul 2020 14:36:52 +0000.